Referenční školení

Nabízíme „referentské školení“, tedy školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesní školení“. Při školení se soustředíme především na novinky a změny v zákonech, které jsou ostatně za strany objednatelů přednostně vyžadovány.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

V případě tohoto školení se Zákoník práce z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno. Pokud se týká periodicity, potom analogicky se zákonem č. 247/2000 Sb. by školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno. Předáváme dle potřeby objednatelů seznamy proškolených osob či průkazky o provedeném školení. Samozřejmě vedeme evidenci, tudíž v případě ztráty průkazky referenčního řidiče ochotně vystavíme novou.